Gezondheidszorg, onderwijs, infrastructuur, sociale zekerheid, rechtspraak, defensie, natuurbehoud, cultuur … publieke voorzieningen die de overheid uit belastingen financiert. Multinationals die in Nederland kantoor houden, dragen door allerlei belastingvoordelen te weinig bij aan die voorzieningen terwijl ze er wel gebruik van maken. En de rekensom is vrij simpel: wanneer grote bedrijven minder belasting betalen, betalen burgers meer. Of het mes moet in publieke voorzieningen.

Volgens de Europese Commissie lopen EU-landen jaarlijks 50 tot 70 miljard euro mis door belastingontduiking en -ontwijking. UNCTAD, de organisatie van de Verenigde Naties voor Handel en Ontwikkeling, schat dat ontwikkelingslanden ongeveer 100 miljard dollar aan belastinginkomsten mislopen door belastingontwijking. Dit staat de ontwikkeling en verzelfstandiging van deze landen in de weg en doet afbreuk aan Nederlandse en internationale inspanningen in het kader van internationale samenwerking.

Van alle EU-landen biedt Nederland multinationals het ruimste aanbod aan mogelijkheden om belasting te ontwijken. Dat heeft gevolgen voor onze schatkist en voor de belastinginkomsten in andere landen. Ontwikkelingslanden lopen naar schatting jaarlijks minimaal 460 miljoen euro mis door de belastingvoordelen die Nederland multinationals biedt. Zelf loopt Nederland jaarlijks 5,5 miljard euro aan belastinginkomsten mis doordat Nederlandse bedrijven ook belasting ontwijken en Nederland meedoet aan wereldwijde fiscale concurrentie. Doordat landen binnen Europa en internationaal in een schadelijke onderlinge concurrentiestrijd verwikkeld zijn zullen deze verliezen alleen maar toe nemen.

Tax Justice Nederland netwerk roept de onderhandelaars op om in een volgend kabinet zich hard te maken voor de aanpak van belastingontwijking en in Europees verband een einde te maken aan belastingconcurrentie door in het Reageerakkoord de volgende passage op te nemen:

Er moet een eerlijkere verdeling van de belastingdruk tussen bedrijven en burgers worden bewerkstelligd. In OESO en EU verband worden maatregelen getroffen om belastingontwijking door multinationals en de negatieve gevolgen van belastingconcurrentie tussen landen aan te pakken. Nederland zal zich in internationaal verband hiervoor progressief inzetten en neemt hiertoe ook unilateraal maatregelen. In het kader van beleidscoherentie voor ontwikkeling pleit Nederland mondiaal voor een inclusieve aanpak van belastingontwijking.